• طراحی، یکپارچه سازی، راه اندازی و راه اندازی آنالایزرهای گاز پیوسته در کارخانه سیمان فراز
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون آنالایزرهای گرد و غبار و گاز در کارخانه سیمان آبیک
  • تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه آنالایزر گاز در کارخانه سیمان ساوه
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون دستگاه آنالایزر گاز در کارخانه سیمان آرتا
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون آنالایزرهای گرد و غبار و گاز در کارخانه سیمان غرب
  • تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه آنالایزر گاز در کارخانه سیمان اکباتان
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون دستگاه آنالایزر گاز در گروه سیمان اسپندار
  • تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه آنالایزر گاز در کارخانه سیمان هرمزگان
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون دستگاه آنالایزر گاز در کارخانه سیمان خاش