انتشار PCDD/PCDF و PCBهای پلی کلره باید تا حد امکان محدود شود.

برای جلوگیری از افزایش این اجزا در زنجیره تغذیه. علاوه بر این انتشار NH4Cl

از پشته ها باید برای کاهش انتشار PM10 حاصل که در طی آن تشکیل می شوند، محدود شود

خنک سازی انتشارات پشته

برای اندازه گیری PCDD/F در نمونه های انتشار دو استاندارد اعمال می شود: EN 1948 1

و روش EPA 23. در ویرایش جدید 1 EN 1948:2005 این استاندارد همچنین می تواند برای

نمونه برداری طولانی مدت، برای اندازه گیری NH4Cl EN 1911-1 می توان برای اندازه گیری کوتاه مدت استفاده کرد.

تاکنون روش نمونه گیری بلندمدت در دسترس نیست.

به عنوان یک فناوری نمونه برداری جدید، افزودن آهک به محفظه اختلاط را ارائه می کنیم که

امکان رسوب HCl و NH4Cl همراه با PCDD/PCDF و محاسبه

ذرات NH4Cl ساطع شده