• طراحی، یکپارچه سازی، راه اندازی و راه اندازی آنالایزرهای گاز پیوسته در نیروگاه هریس
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون آنالایزر گاز در نیروگاه یزد
  • تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون آنالایزر گاز در نیروگاه بهبهان
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون آنالایزر گاز در نیروگاه منتظری
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون آنالایزر گاز در نیروگاه رجایی
  • تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون آنالایزر گاز در نیروگاه گناوه
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون آنالایزر گاز در نیروگاه جنوب اصفهان
  • تعمیر و نگهداری / کالیبراسیون آنالایزر گاز در نیروگاه قم