مترهای سطح صدا یکپارچه سازی دقیق

از بازرسی سطح صدای سنج گرفته تا تحلیلگرهای طیفی باند اکتاو و باند اکتاو سوم برای اندازه گیری های پیشرفته

SC420

یکپارچه سازی سطح سنج صدا
کلاس 1 با ضبط صدا قابل ارتقا
به تجزیه و تحلیل طیف برای باندهای
اکتاو سوم

SC101

این اولین دستگاه سنجش سطح صدا 
با پروتکل های اندازه گیری است که
فرآیند به دست آوردن نتایج
را ساده می کند.

SC102

راهنمای گام به گام
از طریق پروتکل ها،
در حین انجام اندازه گیری

SC310

سنج سطح صدا
کلاس 1 قابل ارتقا
تا تحلیلگر طیف باند
1/3 اکتاو

 

SC260

سنج سطح صدا یکپارچه 
کلاس 2 قابل ارتقا به
آنالایزر طیف باند 1/1
و 1/3 اکتاو
 

SC160

سنج سطح صدا یکپارچه 
کلاس 2 قابل ارتقا تا
آنالایزر طیف باند 1/1 اکتاو