• نگهداری پیشگیرانه/ تعمیر و نگهداری اصلاحی/ کالیبراسیون آنالایزرهای گاز پیوسته در شرکت ذوب آهن اصفهان (آگلومراسیون)
  • نگهداری پیشگیرانه/ تعمیر و نگهداری اصلاحی/ کالیبراسیون ایستگاه پایش محیط در شرکت ذوب آهن اصفهان
  • نگهداری پیشگیرانه/ تعمیر و نگهداری اصلاحی/ کالیبراسیون آنالایزرهای گاز پیوسته در شرکت ذوب آهن اصفهان (کوره بلند)
  • تعمیر و نگهداری پیشگیرانه / تعمیر و نگهداری اصلاحی / کالیبراسیون آنالایزرهای گاز پیوسته در شرکت ذوب آهن اصفهان (کک سازی طرح متعادل)
  • نگهداری پیشگیرانه/ تعمیر و نگهداری اصلاحی/ کالیبراسیون آنالایزرهای گاز پیوسته در شرکت ذوب آهن اصفهان (کارخانه اکسیژن)
  • نگهداری پیشگیرانه / تعمیر و نگهداری اصلاحی / کالیبراسیون آنالایزرهای گاز پیوسته در کارخانه کک سازی آذر سپید
  • راه اندازی و راه اندازی ایستگاه مانیتورینگ پیوسته محیط (PM10، آنالایزر PM2.5) در پتروشیمی فولاد میانه
  • نگهداری پیشگیرانه / تعمیر و نگهداری اصلاحی / کالیبراسیون آنالایزرهای گاز پیوسته در شرکت فولاد ANA