جلسات آموزش فنی به صورت منظم در محل ما ارائه می شود. از طرف دیگر، جلسات آموزشی نیز می تواند در محل شما برگزار شود. برای اطلاع از برنامه آموزشی ما لطفا با ما تماس بگیرید.