پزشکی

تامین و توزیع تجهیزات مورد نیاز در زمینه پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، زیبائی و امداد و نجات