راهی نو فرانگاه بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو و تخصصی در تامین و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری و مانیتورینگ پارامترهای زیست محیطی کشور شناخته شده است که همواره از مشارکت خلاقانه مجموعه همکاران بهره مند است.

پشتیبانی مشتریان با معرفی فناوریهای نو و تجهیزات بروز همواره از اولویتهای اصلی ما می باشد همچنانکه این شرکت بهنوان مشاوری امین و متخصص جهت ارائه بهترین راه حلها با در نظر گرفتن نیازمندیهای مشتریان، بطور مستمر در کنار آنان بوده و با کمپانیهای صاحب نام در تعامل کامل می باشد.

ما در نظر داریم با کمک همه همکاران مجموعه تا سه سال آینده جزء ۵ شرکت برتر داخلی در زمینه اتوماسیون صنعتی و سیستمهای اندازه گیری باشیم و خدمات خود را در سطح کشور توسعه دهیم و مدت زمان پاسخگویی به مشتریان را توسط سیستم جامع و اتوماسیون داخلی به حداقل برسانیم و در راستای کارآفرینی برای پروژه های استانی از نیروهای متخصص بومی استفاده نمائیم.

منشور اخلاقی شرکت مهندسی راهی نو فرا نگاه بصورت زیر تعریف می گردد:

  • مشتری مداری
  • حفظ و امانتداری اطلاعات مربوط به هر مشتری
  • ارائه اطلاعات کامل و همراهی با مشتری در تمامی مراحل پروژه
  • شایسته سالاری در ارتقاء پرسنل مجموعه
  • حفظ ارزشهای انسانی و معنوی
  • استفاده از نیروهای کارآمد و تجهیزات به روز
  • انضباط اخلاقی و کاری