راهی نو فرانگاه بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو و تخصصی در تامین و راه اندازی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور شناخته شده است که همواره از مشارکت خلاقانه مجموعه همکاران بهره مند است.

پشتیبانی مشتریان با معرفی فناوریهای نو و تجهیزات بروز همواره از اولویتهای اصلی ما می باشد همچنانکه این شرکت بهنوان مشاوری امین و متخصص جهت ارائه بهترین راه حلها با در نظر گرفتن نیازمندیهای مشتریان، بطور مستمر در کنار آنان بوده و با کمپانیهای صاحب نام در تعامل کامل می باشد.

ما در نظر داریم با کمک همه همکاران مجموعه تا پنج سال آینده جزء ۱۰ شرکت برتر داخلی در زمینه تامین تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باشیم و خدمات خود را در سطح کشور توسعه دهیم و مدت زمان پاسخگویی به مشتریان را توسط سیستم جامع و اتوماسیون داخلی به حداقل برسانیم و در راستای کارآفرینی برای پروژه های استانی از نیروهای متخصص بومی استفاده نمائیم.

منشور اخلاقی شرکت مهندسی راهی نو فرا نگاه بصورت زیر تعریف می گردد:

  • مشتری مداری
  • حفظ و امانتداری اطلاعات مربوط به هر مشتری
  • ارائه اطلاعات کامل و همراهی با مشتری در تمامی مراحل پروژه
  • شایسته سالاری در ارتقاء پرسنل مجموعه
  • حفظ ارزشهای انسانی و معنوی
  • استفاده از نیروهای کارآمد و تجهیزات به روز
  • انضباط اخلاقی و کاری