نسل جدیدی از سیستمهای کروماتو گرافی گاز است و بعنوان اولین سیستم کروماتو گرافی قابل حمل می باشد که امکان انتخاب هر یک از ۴ دتکتور موجود جهت اندازه گیری در صنایع گوناگون را میدهد.